Regelement

Hier kun je de regelementen van de Hippische Vereniging Lichtenvoorde (HVL) terug vinden.

Algemene bepalingen
Art. 1.
De Hippische Vereniging Lichtenvoorde (HVL) is gevestigd te Lichtenvoorde en is als lid ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie leden. Gezien de verschillende disciplines is er vervolgens een onderverdeling gemaakt in drie afdelingen met elk een eigen commissie. Een afdeling voor paarden, een afdeling voor pony’s en een afdeling voor de voltige.                                    

Elke afdeling heeft haar eigen specifieke bepalingen vastgelegd naast dit algemene huishoudelijk reglement. Deze bijlage wordt uitgereikt tegelijkertijd met het Huishoudelijk Reglement. 

Lidmaatschap
Art. 2.

Wanneer in dit reglement gesproken wordt over leden, wordt daaronder verstaan gewone leden*, buitengewone leden** en ereleden, zowel mannelijke als vrouwelijke.

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.

Leden zijn verplicht bij verandering van adres, e-mail adres, binnen 14 dagen na wijziging, het secretariaat schriftelijk hiervan in kennis te stellen.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van het lopende jaar.
Verplichtingen gelden tot en met 31 december van dat jaar.

Kandidaat-leden, voorheen lid van een andere KNHS-vereniging , kunnen pas na overleg tussen de desbetreffende commissie en het bestuur als lid worden toegelaten.
Toelating als lid geschiedt door het bestuur, na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier met daarop vermeld de gevraagde personalia.

Bij juniorleden (jeugdleden tot 18 jaar) moet het inschrijfformulier mede ondertekend zijn door een wettelijk vertegenwoordiger, terwijl een van de ouders (of wettelijk vertegenwoordiger) als gewoon lid wordt ingeschreven.

Indien een lid door het bestuur (commissie) tot de vereniging wordt toegelaten, wordt hij daarvan schriftelijk in kennis gesteld, onder toevoeging van dit reglement, gebruiksvoorschriften van de oefenhal en desgevraagd een exemplaar van de statuten.

Leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement ,de specifieke bepalingen en de financiële afspraken met de vereniging.


* Gewone leden zijn:
- leden in het bezit van een startkaart , dus zowel volwassenen als junioren.
- ouderleden en leden die allen door registratie KNHS lid zijn
- bestuursleden, aangewezen commandanten en instructeurs

            ** Buitengewone leden zijn:
            - recreanten
            - sympathiserende leden die op een of andere wijze dienstbaar willen zijn t.a.v. de vereniging

Bestuur
Art. 3.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal bestuursleden, waarbij vooralsnog gestreefd wordt naar minimaal één lid uit de ponycommissie, minimaal één lid uit de paardencommissie en minimaal één lid uit  de Voltigecommissie.
Buitengewone leden kunnen eveneens kandidaat zijn voor een bestuursfunctie, mits zij bereid zijn gewoon lid te worden.
Wedstrijdsecretarissen behoeven geen lid te zijn van het bestuur.

Stemmen
Art . 4.

Over personen kan bij acclamatie gestemd worden mits:
- er geen tegenkandidaten zijn,
- er goedkeuring is van de volledige vergadering.
Buitengewone leden en ereleden hebben binnen de vereniging ook stemrecht, behoudens bij rijtechnische zaken of aangelegenheden de KNHS betreffende.
Het bestuur kan besluiten om ten aanzien van specifieke paardensport- en/of ponysport kwesties alleen te laten stemmen door de desbetreffende leden.

 

Rechten en verplichtingen
Art.5.

 

Ieder lid wordt geacht met de inhoud van de statuten en het reglement bekend te zijn en deze door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.

De rechten en plichten van de leden zijn neergelegd in de statuten van de vereniging en in het huishoudelijk reglement.

Voor het voldoen aan de financiële verplichtingen wordt door de penningmeester een rekening aangeboden, welke binnen 30 dagen moet worden voldaan.

Bij overschrijding van de vervaldatum wordt een herinnering gestuurd en € 5,-- boete in rekening gebracht.

Bij overschrijding van de 2e vervaldatum wordt een boete á € 10,-- in rekening gebracht.

Bij overschrijding van de 3e en definitieve vervaldatum wordt een incassobureau ingeschakeld, waarvan de kosten voor rekening van het betreffende lid zijn. Tevens volgt dan royement.

De vereniging is slechts in staat haar doelstelling te realiseren, indien elk lid naar vermogen gehoor geeft aan een oproep van het bestuur om medewerking en ondersteuning te verlenen aan wedstrijden, concoursen, onderhoudswerkzaamheden, corveediensten e.d.!

Bij verhindering wordt het lid geacht zelf voor plaatsvervanging te zorgen.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van winst- en verliespunten en dient een klassenverandering tijdig door te geven aan de wedstrijdsecretaris.

Het lid dient op tijd aanwezig te zijn voor deelname aan clubactiviteiten.

Alle leden dienen de manege, inclusief de omliggende terreinen, in ordentelijke staat achter te laten.


Commissies
Art. 6.

Binnen de vereniging zal de navolgende commissie werkzaam zijn:
            a. de kascommissie

Deze commissie wordt door het bestuur ingesteld en hun leden benoemd tijdens de jaarvergadering.

Het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen voor bijzondere opdrachten of activiteiten ad-hoc commissies instellen.

Commissies zijn slechts aan het bestuur verantwoording verschuldigd.


Kascommissie
Art. 7.

De kascommissie bestaat uit 2 leden, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden benoemd, bij voorkeur op alfabetische volgorde.

Jaarlijks treedt een der leden af. Het aftredend lid is niet direct herkiesbaar.

Bestuursleden kunnen niet in deze commissie benoemd worden.

De commissie heeft tot taak het geldelijk beheer van de penningmeester te controleren aan de hand van diens administratie en aanwezige geldmiddelen.

De commissie brengt tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden verslag uit van haar bevindingen en is slechts aan de algemene vergadering verantwoording verschuldigd.


De HVL commissie
Art. 8.

-          De HVL commissie bestaat uit de actieve instructeurs en het bestuur van HVL

-          De HVL commissie is bevoegd een lid, dat deelneemt aan een onder haar vallend paardensportevenement, van deelneming uit te sluiten, indien dit lid zich niet wenst te houden aan gemaakte afspraken en regels.

Contributie

Art. 9

De contributie wordt per commissie vastgesteld in overleg met het bestuur en op de jaarvergadering vastgesteld. De contributie houdt in: afdracht KNHS, eventueel startkaarten (coupons) instructie kosten (voltige) en voor de paarden en pony ruiters( amazones ) overhead kosten

Slotbepaling
Dit reglement zal jaarlijks bij de jaarvergadering ter tafel worden gebracht, zodat noodzakelijke wijzigingen kunnen worden aan gebracht.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.